Handelsbetingelser, Tilbud og Priser

Modtager/rekvirent af ydelser eller vareleverancer betegnes i det følgende som Køber eller Lejer, mens Skandinavisk Orgelcentrum,  der præsterer ydelser betegnes som Sælger, Leverandør eller Udlejer.


Alle prisoplysninger, overslag, tilbud og ordrer er eksklusive merværdiafgift (moms), med mindre andet er anført.

For ethvert tilbud, overslag eller prisoplysning, der afgives, gælder nærværende betingelser.
Ethvert tilbud, overslag eller prisoplysning er maksimalt gældende i 4 uger og afgives altid med forbehold for mellemsalg/mellemfinanciering.

I alt markedsføringsmateriale tages forbehold for utilsigtede fejl i beskrivelser, specifikationer og priser !


Fakturering og betaling

Betalingsbetingelser fremgår af slutseddel, dersom en sådan er oprettet og underskrevet.
Ved anden leverance fremsender Sælger faktura, der som standard forfalder til betaling efter 8 dage.
Sælger kan desuden kræve hel eller delvis forudbetaling.
For indgåede entrepriser af længere varighed er Sælger berettiget til at kræve delfakturering for hver aftalt etape af entreprisen med henvisning til gældende lovgivning.
Ved betaling senere end forfaldsdag beregnes der renter 1% pr. måned. Betaling af renter er ikke ensbetydende med at forfaldstid dermed udskydes.
Eventuelle uoverensstemmelser/tvistigheder mellem Sælger og Køber, eller eventuelle modkrav fra Købers side, berettiger ikke Køber til at undlade rettidig betaling af faktureret beløb.Leasingaftaler

Skandinavisk Orgelcentrum,  yder fuld garanti på de leasede genstande. Dog har Leasingtager følgende forpligtelser for at kunne være dækket af leverandørens garanti:
Ønsker Leasingtager at flytte de leasede genstande til anden lokation, skal dette meddeles leverandøren senest 14 dage efter flytningen har fundet sted.
Leasingtager skal tillige fra Leasingselskabet have indhentet tilladelse til lytningen.Lejemål og lejemålets løbetid og ophør

Ved udlejning begynder lejemålet den dag, det lejede instrument stilles til Lejerens disposition.
Lejemålet ophører på det tidspunkt, som er aftalt jævnfør underskrevet lejeaftale.
Forlængelse kan eventuelt finde sted efter aftale og ved underskrift af et addendum til lejeaftalen.
Udlejeren er berettiget til den aftalte leje, uanset om det lejede instrument/genstand benyttes eller ej.
Udlejer har ret til at afbryde lejemålet uden varsel, herunder annullere lejeaftaler til senere udførelse, i tilfælde af lejers konkurs eller betalingsstandsning eller hel eller delvis manglende betaling af leje, hvorefter Udlejer kan frigøre og afhente instrumentet for Lejers regning. I så tilfælde kan Udlejer ved egen foranstaltning fjerne det lejede instrument, og alle udgifter herved (inkl. transport) skal betales af Lejeren. Udlejer skal i ovennævnte situationer dog varsle skriftligt til Lejer med en responstid på 8 dage fra Lejers modtagelse af skrivelsen.Lejemålets varighed

Lejer kan under normale omstændigheder ikke påregne at kunne leje instrumentet udover den aftalte periode. Dog vil Udlejer altid være velvilligt indstillet på at kunne afhjælpe et ekstraordinært nyopstået behov, eventuelt ved at tilbyde et andet tilsvarende og for Lejeren fyldestgørende instrument.
Lejer betaler i så tilfælde omkostningerne i forbindelse med transport af begge instrumenter samt opstilling/intonation i forbindelse hermed.Forsikringsansvar

Ved køb

Køberen er pligtig til at afholde udgiften til forsikring af de beordrede/købte genstande fra det øjeblik genstanden forlader sælgers lager.
Dette gælder dog ikke for entrepriser, hvor der kontraktmæssigt er udfærdiget betalingsbetingelser med ratebetaling.
Dog er køber altid fuldt ansvarlig for de leverede genstande, fra det øjeblik de befinder sig i købers varetægt / adresse.
Køberen er pligtig at holde genstandene behørigt forsikret imod brand, vand, tyveri, indbrud, hærværk, naturkatastrofer, kortslutning og anden skade, som måtte kunne påføres instrumentet.


Ved leje

Lejeren er i lejeperioden pligtig til at afholde udgiften til forsikring af det udlejede instrument i hele lejeperioden.
Instrumentet skal holdes behørigt forsikret imod brand, vand, tyveri, indbrud, hærværk, naturkatastrofer, kortslutning og anden skade, som måtte kunne påføres instrumentet i lejeperioden.


Ved leasing

Lejeren er i leasingperioden pligtig til at afholde udgiften til forsikring af det leasede udstyr i hele leasingperioden.
Instrumentet skal holdes behørigt forsikret imod brand, vand, tyveri, indbrud, hærværk, naturkatastrofer, kortslutning og anden skade, som måtte kunne påføres instrumentet i leasingperioden.Generelle garantibestemmelser

Leverandørens garantibestemmelser fremgår af Faktura, entreprisekontrakt eller særskilt dokument.
Undtaget for garanti er fejl, som er opstået ved fejlbetjening, uautoriseret indgreb i genstandene, kortslutning, lynnedslag o.l., vand- og brandskader, hærværk eller uagtsom eller forsætlig påført skade på instrumentet samt skader efter naturkatastrofer og krig.

Køber, lejer eller leasingtager oppebærer ansvar for at skabe en klimatisk stabilitet i rummet, således at genstandende ikke udsættes for ekstreme vilkår.
Garantien er fuldt ud gældende ved en luftfugtighed mellem 50% og 75 % RF og mellem 10 og 35 grader Celsius.Force majeure

I tilfælde af force majeure er Sælger/Udlejer fritaget for sine forpligtelser, så længe force majeure situationen består.
Force majeure foreligger, såfremt Sælger/Udlejer eller Sælger/Udlejers underleverandør forhindres i at opfylde aftaler, der reguleres ved almindelige betingelser for handel og leverance som følge af begivenheder såsom krig, borgerkrig, oprør, terrorhandlinger, offentlige restriktioner, import- eller eksportforbud, naturkatastrofer af enhver art samt udbredte eller lokale arbejdskonflikter, dødsfald, livstruende sygdom, brand, strømsvigt, computervirus eller lignende, medmindre det kan påvises, at Udlejer med rimelighed burde have forudset dette på tidspunktet for indgåelsen af aftalen.Værneting

For Salgsaftaler/Lejeaftaler med Sælger/Udlejer er dansk ret gældende, og enhver tvist mellem Sælger/Udlejer og Køber/Lejer afgøres ved Sælgers/Udlejers værneting.Vejle, 11. April 2016